Elena Athousaki

Elena Athousaki

Head of ESG, Sustainability & Climate Change, Motor Oil Group